O projekcie

oprjoek Na terenie objętym programem stwierdza się niedostatek istniejącej infrastruktury, służącej zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Nie spełnia ona krajowych i unijnych standardów dotyczących jakości i ilości odpadów przeznaczonych do składowania i odzysku. Projekt obejmuje cały powiat starogardzki tj. 13 gmin i 5 gmin sąsiadujących (cztery z powiatu kościerskiego i jedną z powiatu chojnickiego).

Cele przedsięwzięcia

Celem strategicznym projektu jest ochrona środowiska poprzez redukcję ilości składowanych odpadów do 30% strumienia wejściowego (czyli odzyskanie 70%), w tym zmniejszenie strumienia składowanych odpadów ulegających biodegradacji poniżej 35% ilości wytworzonych w 1995 r. Celem głównym przedsięwzięcia jest budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las umożliwiającego uporządkowanie gospodarki odpadami w 18 gminach.

Konsultacje ze społeczeństwem

Planowana inwestycja budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych uzyskała społeczną akceptację. Na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla ZUOK Stary Las został wydany komunikat do publicznej wiadomości o trwającej procedurze decyzyjnej. Komunikat zawierał informację o możliwości składania uwag i protestów. Procedura wydawania decyzji władz odbyła się bez uwag i protestów. Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie lokalizacji podjęli radni jednogłośnie. Sprawa lokalizacji zakładu zagospodarowania odpadów w Starym Lesie była szeroko nagłaśniana przez lokalną prasę i Radio Gdańsk w latach 2001-2004 i jest omawiana obecnie. Artykuły na ten temat ukazały się między innymi w Tygodniku Kociewskim i Dzienniku Bałtyckim. Nikt nie wnosił uwag i zastrzeżeń do planowanej lokalizacji.

Lokalizacja

 • lokal Projektowany Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las, zlokalizowany będzie w pobliżu wsi Stary Las, na terenie Gminy wiejskiej Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie.
  Zakład zostanie wybudowany na terenie działki nr 9, o powierzchni 25,19 ha, w odległości około 3,5 km na północ od drogi krajowej nr 22 Starogard Gdański – Chojnice, w odległości 4,5 km na zachód od Starogardu Gdańskiego. Teren ten obecnie użytkowany jest rolniczo i pod względem przyrodniczym nie wyróżnia się niczym szczególnym. Działka nr 9 przeznaczona pod budowę jest własnością Inwestora i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański przeznaczona jest pod budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów. Gmina Miejska Starogard Gdański wykupiła sąsiadujące działki nr 11, 14/1 i 16 o powierzchni 48,81 ha, z przeznaczeniem ich na dalszą rozbudowę ZUOK. Pozwoli to na składowanie odpadów i działalność ZUOK przez okres ponad 70 lat.obrazterenu Obraz terenu, na którym zlokalizowany będzie zakład przedstawia fotografia obok. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las będzie kompleksowym obiektem waloryzującym, unieszkodliwiającym i deponującym wydzielone strumienie odpadów. Funkcjonowanie ZUOK będzie się odbywało w oparciu o szereg wzajemnie powiązanych linii sortowniczych, demontażowych i kompostujących, których celem będzie zminimalizowanie objętości odpadów balastowych kierowanych na kwaterę składowania.

Podstawowe segmenty technologiczne zakładu:

 • podstawowe Uniwersalny segment sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki;
 • Segment kompostowania odpadów organicznych i osadów ściekowych;
 • Segment demontażu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych;
 • Segment czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych;
 • Segment unieszkodliwiania odcieków i zakładowych ścieków komunalnych;
 • Pryzma energetyczna w systemie mineralizacji;
 • Kwatera składowania odpadów balastowych;
 • docelowa redukcja odpadów ulegających biodegradacji do 35% w stosunku do ich masy wytwarzanej w 1995 r.
 • możliwość odbioru i przerobu odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczonych selektywnie w obydwu rozpatrywanych systemach zbiórki,
 • możliwość segregacji pozytywnej i negatywnej,
 • wyodrębnianie frakcji energetycznej,
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych,
 • odbiór odpadów budowlanych,
 • odbiór odpadów zielonych,
 • odbiór osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni,
 • odbiór oraz czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów zawierających azbest).

Główne efekty ekologiczne realizacji ZUOK:

 • Redukcja ilości składowanych odpadów do max 30% strumienia wejściowego, czyli odzysk 70% z czlkowitego strumienia odpadów
 • Zmniejszenie strumienia składowanych odpadów ulegających biodegradacji poniżej 35% ilości wytworzonych w 1995 r., zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/31/UE.
 • Projektowany Zakład będzie lokalizowany poza terenami chronionymi i obszarami Sieci Natura 2000.

Dodatkowo realizacja przedsięwzięcie umożliwi:

 • Zamknięcie i rekultywację funkcjonujących obecnie składowisk gminnych na terenie objętym projektem, których dostosowanie do obowiązujących standardów w gospodarce odpadami jest nieopłacalne (termin dostosowania składowisk upływa 31 grudnia 2009 roku),
 • Redukcję zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych, poprzez likwidację składowisk nielegalnych oraz nie spełniających obowiązujących norm ochrony środowiska.

Do góry