Informujemy, iż dnia 13 lipca 2012 r. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę o pożyczkę krótkoterminową nr WFOŚ/PK/27/2012 w wysokości 3.893.750,00 zł.

 

W ramach środków uzyskanych z pożyczki Zakład będzie realizować część zadań inwestycyjnych w ramach Projektu nr POIS.02.01.00-00-005/09 pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 

Środki pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku, obok środków dotacji z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności przekazanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i środków pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie uzupełniają finansowanie projektu, umożliwiając jego dokończenie i tym samym uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 20 gmin.