Dnia 1 lipca 2011 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która diametralnie zmienia rynek gospodarowania odpadami w Polsce. Zgodnie z tymi przepisami odpowiedzialność za większość działań spoczywa na Gminie, która pośredniczy pomiędzy mieszkańcem, a podmiotami na rynku gospodarki odpadami.

 

Nowe obowiązki Gminy

Najważniejszą zmianą wprowadzaną nowymi przepisami jest przejęcie od mieszkańców obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina będzie zastępować mieszkańców w wyborze przewoźnika odpadów, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego w tym zakresie.

Ponadto Gmina obejmuje nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności:

 

obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy systemem gospodarowania odpadami

komunalnymi,

prowadzi nadzór nad gospodarowaniem...

odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych

podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

zapewnia organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej co najmniej następujące

frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady

komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla

wszystkich mieszkańców gminy,

wskazuje miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,

]zapewnia osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i

odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania,

prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

przeprowadza coroczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

prowadzi Rejestr Działalności Regulowanej, skupiający podmioty zajmujące się odbiorem odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości,

udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o podmiotach

odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania odpadów, osiągniętych poziomach

odzysku i recyklingu, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierających zużyty

sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W celu realizacji powyższych działań do końca 2012 Gmina ma podjąć szereg uchwał, m.in. w sprawie:

 

regulaminu utrzymania czystości i porządku,

przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie gospodarki odpadami,

odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a

powstają odpady komunalne,

określenia metody ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według

liczby mieszkańców lub ilości zużytej wody lub powierzchni mieszkania ewentualnie od gospodarstwa

domowego,

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami,

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

właścicieli nieruchomości.

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

dodatkowych usług świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi.

Wspomnieć należy, iż w przypadku niestosowania się przez Gminę do powyższych przepisów, ustawodawca

przewidział surowe kary.

 

Zmiany dla mieszkańca

Mieszkańcy mają płacić mniej w przypadku prawidłowo prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów. Każdy mieszkaniec musi być także świadomy swoich obowiązków i konsekwencji braku ich wypełnienia, gdyż do ściągania opłaty będą stosowane te same przepisy jak do podatków.

 

Rola regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą, sejmik województwa dzieli województwo na regiony gospodarki odpadami o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 150 tysięcy. W takich regionach niezbędne jest zapewnienie instalacji, która mogłaby przetwarzać, odzyskiwać i unieszkodliwiać odpady komunalne. Zgodnie z ustawą, to Gmina jest

odpowiedzialna za zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – takich jak Z.U.O.K. „Stary Las”. Tylko do takich

instalacji w regionie mogą być kierowane odpady komunalne.