Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy rekultywacji 11 składowisk odpadów w Gminach będącychudziałowcami ZUOK, wraz z opracowaniem stosownych projektów i wykonaniem działań  promocyjnych.

 

 

Zakres Zamówienia obejmuje: Wykonanie projektów, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz przeprowadzenie rekultywacji i promocji projektu dla 11 składowisk odpadów zlokalizowanych

na terenie powiatu starogardzkiego i kościerskiego. Zamówienie obejmuje następujące składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach: 1. Linowiec (gm. Starogard Gdański), 2. Bietowo (gm. Lubichowo), 3. Osiek (gm. Osiek), 4. Osówek (gm.

Osieczna), 5. Skarszewy (gm. Skarszewy), 6. Skórcz (gm. Skórcz), 7. Strych (gm. Kaliska), 8. Zblewo (gm. Zblewo), 9. Liniewskie Góry (gm. Liniewo), 10. Osowo (gm. Karsin), 11. Bobrowiec (gm. Smętowo Graniczne).

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia 2011 r., o godz. 10.00, w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp z o.o., ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdański, pokój nr 2.

 

 

Więcej informacji: http://zuokstarylas.mojbip.pl/?pid=69

 

Poprzez wspólną realizację wszystkich wymienionych powyżej działań zmniejszy się uciążliwość oddziaływania zarówno składowisk odpadów, jak i samych odpadów dla mieszkańców i poprawi się stan środowiska naturalnego.

 

Przetargowi na rekultywację 11 składowisk odpadów towarzyszy też postępowanie:

 

− na monitoring środowiska w okresie prac rekultywacyjnych (http://zuokstarylas.mojbip.pl/?pid=71)

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (http://zuokstarylas.mojbip.pl/?pid=70).

Przypomnijmy, że zgodnie z podpisaną dnia 30 grudnia 2010 r. umową, projekt rekultywacji składowisk uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013. Umowę podpisał Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w imieniu jedenastu Gmin uczestniczących w Projekcie:

miejskiej Skórcz, Zblewo, Lubichowo, Skarszewy, Kaliska, Karsin, miejskiej Starogard Gdański,

Osiek, Osieczna, Liniewo i Smętowo Graniczne.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 18.179.693,97 zł, z czego tzw. wydatki kwalifikowane stanowią 15.012.021,24 zł (w tym: 10.508.414,72 zł pochodzić będzie z dotacji, a 4.503.606,32 zł to wkład własny Gmin).

 

Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-003/09-00 o dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, została zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 „Środowisko i energetyka przyjazna środowisku”, Działania 5.1 „Gospodarka odpadami”. Działanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.