W nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących problemów związanych z finansowaniem Projektu p.n. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” oświadczamy, iż naszym zdaniem nie ma niebezpieczeństwa dla jego realizacji.

 

Problem ewentualnego nałożenia na projekt kar finansowych w wysokości (najprawdopodobniej) 10% wartości kontraktu na roboty budowlano-montażowe wynika z tego, iż Spółka, na podstawie promesy (tzn. obietnicy) dofinansowania w sierpniu 2007 roku ogłosiła przetarg na roboty budowlano-montażowe. Wyjaśniając Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przetargu i postępując zgodnie z polską ustawą Prawo Zamówień Publicznych Spółka przedłużyła okres składania ofert o 14 dni w stosunku do zakładanego, zamieszczając stosowne zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ówczesne polskie prawodawstwo nie przewidywało zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie istniał nawet formularz umożliwiający taką czynność.

 

 

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych, która weszła w życie po dacie rozstrzygnięcia przetargu nakładała obowiązek zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W grudniu 2009 roku postępowanie przetargowe podlegało kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która wykazała, iż „nie stwierdzono naruszeń ustawy, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach w/w postępowania umowy lub ewentualnymi korektami finansowymi”. Niestety, obecnie stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) stanowi, iż brak zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skutkuje korektą finansową w wysokości do 10% wartości przetargu, równocześnie podkreślając, iż nie jest winą Beneficjenta środków unijnych zastosowanie się wyłącznie do polskich aktów prawnych, niedostosowanych do przepisów Unii Europejskiej.

 

W związku z możliwym obniżeniem środków dotacji wynikającym z ewentualnego zastosowania korekty finansowej Zarząd Spółki wspólnie z Prezydentem Miasta Starogardu Gdańskiego podjął starania o rozwiązanie ww. problemu, spotykając się z władzami NFOŚiGW. Wyniki rozmów wskazują na wyraźną wolę i determinację w dalszej realizacji Projektu p.n. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” przez obie strony umowy o dofinansowanie (tj. Spółki i NFOŚiGW). Rozważanych jest kilka wariantów tymczasowego sfinansowania – do czasu stworzenia mechanizmu finansowania przez Instytucję Zarządzającą. Obecnie trwa kalkulacja skutków każdej z rozważanych opcji w celu wybrania najkorzystniejszej dla Spółki. Wyniki już podjętych działań pozwalają nam na jasne stwierdzenie, iż nie ma niebezpieczeństwa dla realizacji Projektu.