Jednym z elementów przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Utylizacji Odpadów

Komunalnych „Stary Las” będzie rekultywacja 11 składowisk odpadów istniejących na terenie

Gmin uczestniczących w Projekcie. Zgodnie z podpisaną dnia 30 grudnia 2010 r. umową, projekt

rekultywacji składowisk uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013.

 

Umowę podpisał Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w imieniu jedenastu

Gmin uczestniczących w Projekcie: miejskiej Skórcz, Zblewo, Lubichowo, Skarszewy, Kaliska, Karsin,

miejskiej Starogard Gdański, Osiek, Osieczna, Liniewo i Smętowo Graniczne.

 

 

„Dzięki podpisanej umowie będziemy mogli rozpocząć realizację projektu rekultywacji składowisk

już w październiku 2011 r. Cały proces będzie trwał ponad 3 lata i zakończy się wraz z rokiem 2014.

Zamknięcie i rekultywacja składowisk istniejących na terenie objętym powstającym Zakładem

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, to integralna część całego Projektu, który pozwoli

uporządkować gospodarkę odpadami” – mówi Piotr Kołakowski, prezes ZUOK „Stary Las”.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 18.179.693,97 zł, z czego tzw. wydatki kwalifikowane

stanowią 15.012.021,24 zł (w tym: 10.508.414,72 zł pochodzić będzie z dotacji, a 4.503.606,32 zł to

wkład własny Gmin).

 

Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-003/09-00 o dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowisk

odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”,

została zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 „Środowisko i energetyka przyjazna środowisku”, Działania

5.1 „Gospodarka odpadami”. Działanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.