W dniu 16 listopada 2013 r. nasz Zakład gościł studentów Studium Podyplomowego „Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie” z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Celem wizyty było zapoznanie się uczestników ze stosowanymi w ZUOK Stary Las metodami gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i komunalne. Spotkanie wpisywało się w program Studium przewidujący m.in. wizyty studyjne w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tematem licznych pytań była realizacja obowiązków wytwórców i posiadaczy odpadów wynikająca z Ustawy o odpadach, obowiązków samorządów gminnych wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz problem z zagospodarowaniem tzw. frakcji energetycznej odpadów. Szczególne zainteresowanie budziła również problematyka rekultywacji składowisk znajdujących się w rejonie działalności Zakładu. Po wysłuchaniu prezentacji dotyczącej m.in. historii powstania Zakładu, jego funkcjonowaniu i dalszymi planami rozwojowymi, studenci zwiedzili poszczególne jego instalacje .