OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

 

ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” SP. Z O.O. W STARYM LESIE

 

Dnia 25 października 2013 roku, na spotkaniu Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. z lokalną społecznością zgłoszony został przez Sołtysa wsi Stary Las problem wylewania substancji płynnych z terenu Zakładu na działkę leżącą bezpośrednio przy jego południowej granicy, której właścicielem jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

 

Niniejszym oświadczamy, iż substancją płynną zrzucaną przez Zakład na opisaną powyżej nieruchomość jest oczyszczona woda. Informujemy, że powyższe działanie jest w pełni legalne, gdyż pomiędzy Zakładem a Gminą Miejską Starogard Gdański została zawarta umowa dzierżawy w/w działki, która umożliwia zrzucanie na jej teren nadmiaru takiej właśnie wody.

 

 

Taka sytuacja miała miejsce w lipcu br i była nieznana Zarządowi Zakładu. Jej powodem była realizowana „Budowa kontenerowej pompowni, placu manewrowego, adaptacji zbiornika terenowego wraz z ujęciem wody pożarowej i rozbudowy wewnętrznej sieci wodociągowej pożarowej”, wykonywana przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, nadzorowana przez powołanego inspektora nadzoru na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Inwestycja ta związana jest z dostosowaniem Zakładu do aktualnych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Budowa wiązała się z koniecznością całkowitego opróżnienia zbiornika wód oczyszczonych w celu instalacji czerpni wody na cele przeciwpożarowe. Jak podaje Wykonawca usługi, budowa wymagała również odwodnienia wykopów pod studnię ujęcia pożarowego, ponieważ należało obniżyć zbyt wysoki poziom wody gruntowej uniemożliwiający posadowienie studni ujęcia pożarowego. W swoich wyjaśnieniach wykonawca deklaruje, że woda ze zbiornika wód opadowych była w pierwszej kolejności zagospodarowana na terenach rezerwowych Zakładu, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym Zakładu. Natomiast niewielka ilość czystych wód gruntowych oraz wody ze zbiornika wód opadowych była zrzucana na dzierżawioną działkę nr 14/26. Wykonawca nie poinformował Zarządu Zakładu o tym fakcie, w związku z krótkotrwałością czynności, dokonaniem należytej staranności w zakresie zabezpieczenia komunikacji drogą gruntową oraz posiadaną świadomością o czystości wylewanej wody i braku jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Na tą okoliczność Wykonawca wystosował odpowiednie wyjaśnienie, które znajduje się w posiadaniu Zarządu Zakładu a które jest również dostępne tu. Zarejestrowany przez mieszkańców na zdjęciach wąż przelewający wodę został przez Wykonawcę usunięty niezwłocznie po wykonaniu prac wymagających odpompowania wody.

 

Wskazywane podczas spotkania zdarzenia polegające na przelewaniu się wody przez podmurówkę ogrodzenia Zakładu, które miały miejsce w tejże okolicy, również dotyczą czystej wody użytkowanej na podlewanie zieleni izolacyjnej. Powyższe zdarzenie wiąże się z tym, iż obszar zieleni izolacyjnej Zakładu jest rozległy i liczy ok. 6,8 ha, zaś uwidocznione na fotografiach miejsce jest jego najniższym punktem, w związku z czym, w sposób naturalny spływa do niego nadmiar wody niezaabsorbowanej przez korzenie trawy i drzew.

 

Nadmieniamy również, że Zakład prowadzi regularny monitoring składu wody ze zbiornika wód oczyszczonych, celem stwierdzenia jakości działania oczyszczalni i do dnia dzisiejszego w składzie wód oczyszczonych nie stwierdzono obecności jakichkolwiek niebezpiecznych substancji i związków chemicznych. Zakład posiada również sieć piezometrów, tj. urządzeń pozwalających na badanie jakości stanu wód podziemnych, potwierdzanej przez laboratoria akredytowane.

 

Spodziewamy się, iż działania kontrolne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku potwierdzą prawidłowość naszego stanowiska. Liczymy też na to, że w wyniku wyjaśnienia powyższej tematyki poprawie ulegnie obustronna komunikacja pomiędzy Zakładem a władzami Sołectwa, zaś przy odrobinie zrozumienia i dobrej woli Sołtysa problem ten nie będzie w przyszłości stanowił zarzewia niepotrzebnego konfliktu.

 

Członek Zarządu                                                             Prezes Zarządu

 

Krystian Kamień                                                             Piotr Kołakowski

 

(-)                                                                                          (-)