W ramach wojewódzkiej kampanii „Porządne Pomorze”, w Zakładzie odbyło się jedno z czternastu szkoleń pt.: „Odpady – śmieci czy surowce?”. Celem szkolenia było zaprezentowanie pakietu edukacyjnego, a także zachęcenie oraz wzmocnienie lokalnych liderów w prowadzeniu odpadowych kampanii społecznych

w gminach.

 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna realizuje kampanię „Porządne Pomorze”, w ramach projektu „Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego”, który jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Założeniami projektu są szkolenia pracowników administracyjnych, opracowanie skutecznych narzędzi i materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych, wymiana doświadczeń i możliwości współpracy partnerskiej pomiędzy gminami, instytucjami w systemie gospodarowania odpadami (w tym RIPOK, tj. regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych) oraz podmiotami zajmującymi się edukacją ekologiczną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły). Celem głównym kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie gospodarki odpadami, segregacji odpadów i minimalizacji ilości odpadów wytwarzanych u źródła.

 

 

Szkolenie odbyło się na Sali konferencyjnej Zakładu, gdzie podejmowano następujące zagadnienia:

- system gospodarki odpadami w województwie pomorskim do 2018 rok

- jak realizować kampanię edukacyjną w gminie i jak współpracować z mieszkańcami w tym zakresie?

- podstawowa wiedza o odpadach komunalnych i sposobach postępowania z odpadami.

 

Zagadnienia przedstawiane na szkoleniu, były uzupełnione praktycznymi zadaniami np.: trzeba było zaznaczyć na osi czasu, kiedy wyprodukowano poszczególne przedmioty czy też ułożyć z rozsypanki cykl życia papieru. Uczestnicy szkolenia mogli również zobaczyć pracę Zakładu.

Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach oraz teczkę

z materiałami promocyjnymi.

 

Szkolenia kampanii „Porządne Pomorze” odbywają się od 22 kwietnia do 23 maja 2013 roku, w których mogą brać udział urzędnicy, pracownicy RIPOK-ów, sołtysi, członkowie organizacji pozarządowych, nauczyciele, służby ochrony przyrody, leśnicy, wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

 

Na stronie www.porzadnepomorze.pl warto  zobaczyć terminy szkoleń, na które można się zapisywać.