.Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” znajdujący się w miejscowości Stary Las koło Starogardu Gdańskiego działa od 2 lipca 2012 roku. Od 16 sierpnia została utworzona II zmiana robocza ze względu na wzrost strumienia odpadów. W zakładzie obecnie jest zatrudnionych 85 pracowników (63 osoby to pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętów). Liczba przepracowanych godzin od lipca do grudnia wynosi 54 462h.  Zakład pracuje od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym, po 8 godzin dziennie na zmianę ( w zależności od zapotrzebowania Zakład pracuje też w soboty).

 

Zakład jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza zagospodarowanie odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego, przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii. Nasza instalacja obejmuje region południowy województwa pomorskiego, w którego w skład wchodzi 13 gmin z powiatu starogardzkiego, 6 gmin z powiatu kościerskiego oraz 1 gmina z powiatu gdańskiego. Region południowy liczy około 191 tys. mieszkańców.

Informujemy, iż dnia 13 lipca 2012 r. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę o pożyczkę krótkoterminową nr WFOŚ/PK/27/2012 w wysokości 3.893.750,00 zł.

 

W ramach środków uzyskanych z pożyczki Zakład będzie realizować część zadań inwestycyjnych w ramach Projektu nr POIS.02.01.00-00-005/09 pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 

Środki pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku, obok środków dotacji z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności przekazanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i środków pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie uzupełniają finansowanie projektu, umożliwiając jego dokończenie i tym samym uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 20 gmin.

Zakończyła się budowa i wyposażanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, który podjął już normalną pracę. W ten sposób dobiegł końca jeden z najważniejszych projektówwspółfinansowanych przez Unię Europejską na terenie Województwa Pomorskiego.

 

Gotowy Zakład składa się z:

- budynku wagowego z wagami wjazdowymi/wyjazdowymi

- hali sortowni w której znalazły się:

 

linia sortownicza odpadów zmieszanych

linia sortownicza odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki

linia przygotowania paliwa alternatywnego

- hali mieszczących kompostownię i plac dojrzewania kompostu

- wiaty tymczasowego magazynowania azbestu oraz materiałów niebezpiecznych

- trzynaście (13) boksów na materiały,

- wiaty i plac rozbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz kruszenia gruzu o wydajności

- oczyszczalni w technologii odwróconej osmozy

- kwatery do mineralizacji odpadów

- kwatery do składowania odpadów (balastu po sortowaniu) o pojemności co najmniej 360.000 m3

- stacji spalania biogazu (w realizacji)

- budynku administracyjnego,

Dnia 1 lipca 2011 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która diametralnie zmienia rynek gospodarowania odpadami w Polsce. Zgodnie z tymi przepisami odpowiedzialność za większość działań spoczywa na Gminie, która pośredniczy pomiędzy mieszkańcem, a podmiotami na rynku gospodarki odpadami.

 

Nowe obowiązki Gminy

Najważniejszą zmianą wprowadzaną nowymi przepisami jest przejęcie od mieszkańców obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina będzie zastępować mieszkańców w wyborze przewoźnika odpadów, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego w tym zakresie.

Ponadto Gmina obejmuje nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności:

 

obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy systemem gospodarowania odpadami

komunalnymi,

prowadzi nadzór nad gospodarowaniem...

Znane są już podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. Spółka przedstawiła Regulamin usług, gdzie znalazły się dokładne informacje o zasadach przyjmowania odpadów przez Zakład. Temu dokumentowi towarzyszy cennik usług świadczonych przez ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o., zatwierdzony przez Prezydenta Starogardu Gdańskiego. Oba dokumenty znajdują się w załączniku.

 

Regulamin usług Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim

Cennik Usług; Zarządzenie nr 95/04/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie opłat za przyjęcie odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim

 

 

Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w świetle zmian prawnych w gospodarce odpadami, to tytuł drugiej już konferencji tematycznej, organizowanej przez ZUOK „Stary Las”. Odbędzie się ona w dniach 30-31 maja 2012 r. w Starogardzie Gdańskim (dzień pierwszy) i w Starym Lesie, na terenie powstającego Zakładu (dzień drugi).

 

Konferencję, ściśle związaną z powstającym ZUOK „Stary Las” i zmianami w prawie dotyczącym gospodarki odpadami, zaplanowano jako wydarzenie dwudniowe.

 

Dzień pierwszy to seria wystąpień, poświęconych zmianom w prawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami. Konferencja rozpocznie się 30 maja (środa), o godz. 9.00 w Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej przy ul. Kościuszki 112/114 w Starogardzie Gdańskim.