Podpisano umowę na budowę drogi dojazdowej do ZUOK „Stary Las” Przedstawiciele Zarządu Spółki podpisali dwie umowy, dzięki którym już w najbliższym czasie rozpocznie się budowa drogi dojazdowej do powstającego w Starym Lesie zakładu utylizacji odpadów, pochodzących z terenu gmin realizujących Projekt.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Nadzór inwestorski będzie pełnić Konsorcjum w skład którego wchodzą Powiernictwo KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek z Rumii i ECM Group Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Obie mowy, z przedsiębiorstwem budowlanym i z konsorcjum, które realizować będzie nadzór inwestorski, zostały podpisane 7 lipca 2011 r. w siedzibie Spółki ZUOK „Stary Las”.

Jeden rok pozostał Wykonawcy inwestycji w Starym Lesie do jej zakończenia. Kontrakt przewiduje, że Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” rozpocznie działalność w czerwcu roku 2012. Obecny stan zaawansowania prac, przy założeniu, że nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, pozwala stwierdzić, że inwestycja zakończy się w zakładanym terminie.

 

Obecnie na placu budowy trwają prace związane z wykańczaniem postawionej już hali sortowni oraz budynku administracyjnego i portierni, które osiągnęły stan surowy zamknięty. Intensywne prace prowadzone są na kwaterach składowych, gdzie następuje ich uszczelnianie kolejnymi warstwami materiałów izolacyjnych. Poza tym wykonano zbiornik wód deszczowych, zbiornik wód oczyszczonych, fundamenty i izolacje pod obiekty gospodarki odpadami wielkogabarytowymi, rozdrabniania gruzu, kompostownią, boksami na odpady. Doprowadzono linię zasilania energetycznego, sieć przeciwpożarową, sieć centralnego ogrzewania oraz sieć wodociągową.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. przedłużył termin przetargu na dostawy maszyn i urządzeń do ZUOK „Stary Las”. Wszyscy zainteresowani mogą składać swoje oferty do dnia 14 lipca 2011 r., do godz. 11.00 w siedzibie Spółki, mieszczącej się w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Paderewskiego 6.

 

Przetarg ma na celu wyłonienie dostawcy szeregu urządzeń i maszyn, które obsługiwać będą nowo

powstający zakład utylizacji odpadów komunalnych w Starym Lesie. Zamówienie podzielone

zostało na 8 części, a więc oferty można składać na jedną bądź kilka z nich. Postępowanie

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 193.000

euro. Kompleksowa informacja o warunkach przetargu oraz wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

znajdują się pod poniższym adresem internetowym: http://zuokstarylas.mojbip.pl/?pid=68

W związku z postępami prac nad budową Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, władze Spółki i firma realizująca kampanię promocyjną Projektu przygotowały kolejny wyjazd technologiczny do działającego już zakładu utylizacyjnego. Tym razem celem wyjazdu, przeznaczonego dla mieszkańców Starego Lasu, Sucumina, Nowej Wsi Rzecznej, Rokocina i Karolewa, jest zakład „Eko-Dolina” działający w Łężycach, koło Gdyni. Wyjazd zaplanowano na piątek, 27 maja 2011 roku.

 

Celem zaplanowanego, całodniowego wyjazdu do Łężyc, jest zapoznanie mieszkańców miejscowości bezpośrednio sąsiadujących z powstającym zakładem w Starym Lesie, z najnowszymi technologiami unieszkodliwiania odpadów. W programie wyjazdu przewidziano zwiedzanie zakładu w Łężycach i przekazanie uczestnikom informacji o wykorzystywanych w nim technologiach.

 

Wyjazd odbędzie się w piątek, 27 maja 2011 r. Ponieważ przewidziano w nim udział przedstawicieli społeczności aż 5 miejscowości, godziny i miejsca odjazdu przedstawiają się następująco:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” ogłosił przetarg na budowę gminnej drogi dojazdowej, mostu na rzece Piesienica oraz na przebudowę sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Realizacja tego przedsięwzięcia posłuży także mieszkańcom okolicznych miejscowości, którzy będą mogli korzystać z nowej drogi, skracając czas dojazdu do Starogardu Gdańskiego.

 

Nowa droga będzie miała długość 3605 metrów, natomiast nowy most na Piesienicy osiągnie 15 m wraz ze skrzydłami. W pierwszym etapie prac zostanie przygotowany plac pod budowę nowej drogi, co będzie się wiązało z wycinką drzew tak na terenie leśnym (ok. 0,88 ha) oraz na terenach poza lasem. Cały drzewostan został zinwentaryzowany. Budowa mostu na Piesienicy zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich norm ekologicznych i odbędzie się w takim czasie, aby nie naruszyć istniejącego tutaj stanu przyrody. Szczególną ochroną w czasie prac zostanie otoczona sama rzeka i bytujące w niej organizmy. W związku z tym prace przy korycie rzeki będą się mogły odbyć wyłącznie w sierpniu 2011 r. lub w lutym 2012 r. Realizacji inwestycji drogowo-mostowej będzie towarzyszyła przebudowa istniejącej lub budowa nowej sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Rozpoczęcie robót planuje się z początkiem lipca 2011 r.,

W nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących problemów związanych z finansowaniem Projektu p.n. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” oświadczamy, iż naszym zdaniem nie ma niebezpieczeństwa dla jego realizacji.

 

Problem ewentualnego nałożenia na projekt kar finansowych w wysokości (najprawdopodobniej) 10% wartości kontraktu na roboty budowlano-montażowe wynika z tego, iż Spółka, na podstawie promesy (tzn. obietnicy) dofinansowania w sierpniu 2007 roku ogłosiła przetarg na roboty budowlano-montażowe. Wyjaśniając Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przetargu i postępując zgodnie z polską ustawą Prawo Zamówień Publicznych Spółka przedłużyła okres składania ofert o 14 dni w stosunku do zakładanego, zamieszczając stosowne zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ówczesne polskie prawodawstwo nie przewidywało zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie istniał nawet formularz umożliwiający taką czynność.