Jednym z elementów przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Utylizacji Odpadów

Komunalnych „Stary Las” będzie rekultywacja 11 składowisk odpadów istniejących na terenie

Gmin uczestniczących w Projekcie. Zgodnie z podpisaną dnia 30 grudnia 2010 r. umową, projekt

rekultywacji składowisk uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013.

 

Umowę podpisał Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w imieniu jedenastu

Gmin uczestniczących w Projekcie: miejskiej Skórcz, Zblewo, Lubichowo, Skarszewy, Kaliska, Karsin,

miejskiej Starogard Gdański, Osiek, Osieczna, Liniewo i Smętowo Graniczne.

Rok budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Na początku grudnia 2009 roku spółka ZUOK „Stary Las” przekazała firmie budowlanej DORACO plac budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla 18 gmin tworzących porozumienie o wspólnym rozwiązywaniu problemów z zagospodarowaniem śmieci. Bilans rocznych prac budowlanych przedstawia Piotr Kołakowski, Prezes ZOUK „Stary Las”.

 

Z Prezesem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Piotrem Kołakowskim rozmawia Karol Polejowski.

 

Karol Polejowski: Panie Prezesie. Minął rok od momentu gdy Spółka przekazała firmie wykonawczej plac budowy nowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. Jaki jest bilans rocznych prac i co sprawiło do tej pory najwięcej problemów ekipom budowlanym?

 

Piotr Kołakowski: Prace budowlane rozpoczęły się od zabezpieczenia placu budowy w wodę i prąd – w tym celu poprowadzony został wodociąg oraz przyłącze energetyczne. Jako zamawiający musieliśmy zabezpieczyć drogę dojazdową na teren budowy i przystosować ją dla ruchu pojazdów dostarczających materiały budowlane. W tym celu wyremontowaliśmy drogę gruntową od strony zachodniej w stosunku placu budowy. Po tych czynnościach przygotowawczych przystąpiono do robót ziemnych – makroniwelacji terenu do założonych rzędnych oraz wykonywania kwater i zbiorników.

W dniu 19 października 2010 r., na zlecenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w ramach prowadzenia kampanii promocyjnej projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” odbył się wyjazd do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała k. Kwidzynia.

 

Wyjazd został zorganizowany dla przedstawicieli:

 

lokalnej społeczności,

lokalnych mediów,

organów administracji samorządowej

organów nadzoru właścicielskiego i pracowników Spółki ZUOK „Stary Las”.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z technologią biologiczno-mechanicznego

unieszkodliwiania odpadów komunalnych stosowaną w zakładzie zagospodarowania odpadów w ZUO w Gliwie Małej, jego historią, źródłami finansowania budowy zakładu, problemami fazy przygotowania i realizacji inwestycji, zaletami stosowanej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także kosztami i problemami występującymi podczas eksploatacji Zakładu.

 

Przedmiotem działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała jest:

 

1. Administracja i eksploatacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej

2. Administracja i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Bądkach oraz jego rekultywacja.

3. Wdrażanie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w regionie obsługi.

4. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami na terenie działania Spółki.

 

Podstawowymi obiektami zakładu są:

Konferencja ekologiczna w Starogardzie Gdańskim Prawie 70 zaproszonych gości wzięło udział w pierwszej konferencji poświęconej problematyce budowy systemu zagospodarowania odpadów i ekologii w Polsce, ze szczególnym naciskiem na Województwo Pomorskie. Konferencję zorganizowano w ramach kampanii promocyjnej projektu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

 

To pierwsza tego typu konferencja organizowana w Starogardzie Gdańskim, ale z pewnością

nie ostatnia. Wysoka frekwencja, zainteresowanie, szeroki wachlarz poruszanych problemów

wskazują, że tematyka zagospodarowania odpadów i ekologii jest coraz bardziej interesująca

i znajduje swoje miejsce w naszym życiu – powiedział witając zgromadzonych Piotr

Kołakowski, Prezes ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.

Kompleksowa i racjonalna gospodarka odpadami w świetle ustawodawstwa polskiego i unijnego – to tytuł pierwszej konferencji, organizowanej w ramach Projektu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, która odbędzie się Starogardzie Gdańskim 20 października 2010 roku. Konferencja odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiatu Starogardzkiego i Prezydenta Starogardu Gdańskiego.

 

W programie konferencji (patrz niżej) znalazło się w sumie 10 referatów, poświęconych różnym aspektom gospodarki odpadami w Województwie Pomorskim, racjonalizacji gospodarki odpadami na terenie funkcjonowania Spółki „Stary Las” i budowie zakładu utylizacji odpadów w Starym Lesie pod Stargardem Gdańskim.

 

Konferencja poświęcona jest w swoim główny zrębie kwestiom ekologicznym, albowiem w ten sposób należy rozumieć racjonalizację gospodarki odpadami. To nie tylko budowa samego zakładu w Starym Lesie, to także tworzenie całego systemu, który ma służyć ludziom i ich otoczeniu. W tym znaczeniu możemy mówić o aspekcie edukacyjnym tak konferencji jak i całego przedsięwzięcia w Starym Lesie – mówi Piotr Kołakowski, Prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las’ Sp. z o.o.

 

Konferencja odbędzie się w środę, 20 października 2010 r., początek o godz. 9.00, w Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Kościuszki 112/114.

W pierwszy piątek września odbyło się spotkanie wiejskie we wsi Stary Las. W zasadniczej części było ono poświęcone trwającej budowie pobliskiego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Przedstawiciele lokalnej społeczności pytali o stopień zaawansowania prabudowlanych, docelowy kształt powstającego zakładu i korzyści jakie odniesie wieś i jej mieszkańcy, gdy budowa zostanie ukończona. Poinformowano także o planowanym wyjeździe do ZUO pod Kwidzynem.

 

Przebieg spotkania, 03.09.2010, godz. 17.00

 

Z ramienia spółki „Stary Las” Sp. z o.o. w spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Krystian Kamień. Poinformował on zebranych o stanie prac na placu budowy, za pomocą obrazowego planu wskazał miejsca, gdzie powstają poszczególne instalacje i budynki oraz wyjaśnił kwestie zabezpieczenia okolicznych terenów przed ewentualnym szkodliwym wpływem funkcjonującego już zakładu na środowisko. Zgromadzeni mieszkańcy pytali również o konkretne inwestycje towarzyszące, które miałyby zostać zrealizowane przy okazji budowy zakładu – drogi dojazdowe, nasadzenia drzew, budowa wodociągu czy doprowadzenie...