Rok budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Na początku grudnia 2009 roku spółka ZUOK „Stary Las” przekazała firmie budowlanej DORACO plac budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla 18 gmin tworzących porozumienie o wspólnym rozwiązywaniu problemów z zagospodarowaniem śmieci. Bilans rocznych prac budowlanych przedstawia Piotr Kołakowski, Prezes ZOUK „Stary Las”.

 

Z Prezesem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Piotrem Kołakowskim rozmawia Karol Polejowski.

 

Karol Polejowski: Panie Prezesie. Minął rok od momentu gdy Spółka przekazała firmie wykonawczej plac budowy nowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. Jaki jest bilans rocznych prac i co sprawiło do tej pory najwięcej problemów ekipom budowlanym?

 

Piotr Kołakowski: Prace budowlane rozpoczęły się od zabezpieczenia placu budowy w wodę i prąd – w tym celu poprowadzony został wodociąg oraz przyłącze energetyczne. Jako zamawiający musieliśmy zabezpieczyć drogę dojazdową na teren budowy i przystosować ją dla ruchu pojazdów dostarczających materiały budowlane. W tym celu wyremontowaliśmy drogę gruntową od strony zachodniej w stosunku placu budowy. Po tych czynnościach przygotowawczych przystąpiono do robót ziemnych – makroniwelacji terenu do założonych rzędnych oraz wykonywania kwater i zbiorników.

W dniu 19 października 2010 r., na zlecenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w ramach prowadzenia kampanii promocyjnej projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” odbył się wyjazd do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała k. Kwidzynia.

 

Wyjazd został zorganizowany dla przedstawicieli:

 

lokalnej społeczności,

lokalnych mediów,

organów administracji samorządowej

organów nadzoru właścicielskiego i pracowników Spółki ZUOK „Stary Las”.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z technologią biologiczno-mechanicznego

unieszkodliwiania odpadów komunalnych stosowaną w zakładzie zagospodarowania odpadów w ZUO w Gliwie Małej, jego historią, źródłami finansowania budowy zakładu, problemami fazy przygotowania i realizacji inwestycji, zaletami stosowanej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także kosztami i problemami występującymi podczas eksploatacji Zakładu.

 

Przedmiotem działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała jest:

 

1. Administracja i eksploatacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej

2. Administracja i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Bądkach oraz jego rekultywacja.

3. Wdrażanie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w regionie obsługi.

4. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami na terenie działania Spółki.

 

Podstawowymi obiektami zakładu są:

Konferencja ekologiczna w Starogardzie Gdańskim Prawie 70 zaproszonych gości wzięło udział w pierwszej konferencji poświęconej problematyce budowy systemu zagospodarowania odpadów i ekologii w Polsce, ze szczególnym naciskiem na Województwo Pomorskie. Konferencję zorganizowano w ramach kampanii promocyjnej projektu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

 

To pierwsza tego typu konferencja organizowana w Starogardzie Gdańskim, ale z pewnością

nie ostatnia. Wysoka frekwencja, zainteresowanie, szeroki wachlarz poruszanych problemów

wskazują, że tematyka zagospodarowania odpadów i ekologii jest coraz bardziej interesująca

i znajduje swoje miejsce w naszym życiu – powiedział witając zgromadzonych Piotr

Kołakowski, Prezes ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.

Kompleksowa i racjonalna gospodarka odpadami w świetle ustawodawstwa polskiego i unijnego – to tytuł pierwszej konferencji, organizowanej w ramach Projektu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, która odbędzie się Starogardzie Gdańskim 20 października 2010 roku. Konferencja odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiatu Starogardzkiego i Prezydenta Starogardu Gdańskiego.

 

W programie konferencji (patrz niżej) znalazło się w sumie 10 referatów, poświęconych różnym aspektom gospodarki odpadami w Województwie Pomorskim, racjonalizacji gospodarki odpadami na terenie funkcjonowania Spółki „Stary Las” i budowie zakładu utylizacji odpadów w Starym Lesie pod Stargardem Gdańskim.

 

Konferencja poświęcona jest w swoim główny zrębie kwestiom ekologicznym, albowiem w ten sposób należy rozumieć racjonalizację gospodarki odpadami. To nie tylko budowa samego zakładu w Starym Lesie, to także tworzenie całego systemu, który ma służyć ludziom i ich otoczeniu. W tym znaczeniu możemy mówić o aspekcie edukacyjnym tak konferencji jak i całego przedsięwzięcia w Starym Lesie – mówi Piotr Kołakowski, Prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las’ Sp. z o.o.

 

Konferencja odbędzie się w środę, 20 października 2010 r., początek o godz. 9.00, w Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Kościuszki 112/114.

W pierwszy piątek września odbyło się spotkanie wiejskie we wsi Stary Las. W zasadniczej części było ono poświęcone trwającej budowie pobliskiego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Przedstawiciele lokalnej społeczności pytali o stopień zaawansowania prabudowlanych, docelowy kształt powstającego zakładu i korzyści jakie odniesie wieś i jej mieszkańcy, gdy budowa zostanie ukończona. Poinformowano także o planowanym wyjeździe do ZUO pod Kwidzynem.

 

Przebieg spotkania, 03.09.2010, godz. 17.00

 

Z ramienia spółki „Stary Las” Sp. z o.o. w spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Krystian Kamień. Poinformował on zebranych o stanie prac na placu budowy, za pomocą obrazowego planu wskazał miejsca, gdzie powstają poszczególne instalacje i budynki oraz wyjaśnił kwestie zabezpieczenia okolicznych terenów przed ewentualnym szkodliwym wpływem funkcjonującego już zakładu na środowisko. Zgromadzeni mieszkańcy pytali również o konkretne inwestycje towarzyszące, które miałyby zostać zrealizowane przy okazji budowy zakładu – drogi dojazdowe, nasadzenia drzew, budowa wodociągu czy doprowadzenie...