Projekt „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” został zrealizowany w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2009 roku, dobiegła końca w czerwcu 2012 roku. Dzięki temu przedsięwzięciu uporządkowana zostanie gospodarka odpadami na terenie powiatu starogardzkiego i 7 sąsiednich gmin. Stworzony został system spełniający wysokie standardy, przyczyniający się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów. Wydajność zakładu to 60-65 tys. ton na rok.

Inwestycja wpłynie także na zamknięcie i rekultywację funkcjonujących obecnie gminnych składowisk na terenie objętym projektem, których dostosowanie do obowiązujących standardów w gospodarce odpadami jest nieopłacalne. Przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wartość Projektu: 115 499 934 PLN

Wartość Dofinansowania z Unii Europejskiej: 70 839 815 PLN

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki komunalnej w Polsce jest system rozwiązań regionalnych. W województwie pomorskim wyznaczono 7 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, w których działa 9 instalacji przetwarzających odpady.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza, że ma możliwość przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego, przez co najmniej 120 tys. mieszkańców oraz spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii. Funkcjonowanie ZUOK „Stary Las” obejmuje „Region Południowy” Województwa Pomorskiego, w którego w skład wchodzi 13 gmin z powiatu starogardzkiego, 6 gmin z powiatu kościerskiego oraz 1 gmina z powiatu gdańskiego. Łącznie gminy te zamieszkuje ponad 191 tys. mieszkańców.