Uruchomiony w lipcu 2012 r. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. jest zlokalizowany 4,5 km na zachód od Starogardu Gdańskiego. Można do niego trafić zjeżdżając z drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin. W ramach Zakładu funkcjonują m.in. sortownia, kompostownia, punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i kruszenia gruzu, kwatera składowa, kwatera mineralizacji. Instalacja przyjmuje około 60 tys. ton odpadów rocznie.

Po zakończeniu realizacji I etapu budowy Zakładu, Spółka złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu w związku z wprowadzonymi w międzyczasie zmianami prawa w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Zakład otrzymał zgodę wnioskowane zmiany i po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” został zrealizowany w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Infrastruktura i Środowisko, rozpoczął realizację II etapu projektu.

Do końca 2015 roku Spółka wykonała w ramach II etapu projektu wszystkie zaplanowane prace budowlane oraz zakupy, w tym między innymi:

- budowę instalacji biostabilizacji z możliwością zamiennego prowadzenia procesów suszenia lub kompostowania (w technologii membranowej), co wynika z nowelizacji przepisów prawa - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które narzuca przystosowanie RIPOK-ów do nowych wymagań zgodnych z przepisami unijnymi;

- rozbudowę i modernizację zakładowej podczyszczalni ścieków składowiskowych (o segment biologiczny), zwiększającą jej wydajność do 120 m3/dobę i poprawiającą efektywność oczyszczania ścieków wraz z budową dodatkowych zbiorników oraz rozbudową zakładowej sieci kanalizacji technologicznej i deszczowej;

- budowę budynku sterowni technologicznej wraz laboratorium zakładowych pozwalającym na prowadzenie w Zakładzie podstawowych badań fizyko-chemicznych oraz dodatkowymi pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników Zakładu;

- doposażenie linii technologicznej sortowni w 4 nowe separatory wraz z jej modernizacją i dostosowaniem do nowego systemu sortowania, w celu zwiększenia efektywności sortowania frakcji odpadów oraz zmniejszenia ilości odpadów trafiających na kwatery składowania;

 

- doposażenie Zakładu w sprzęt niezbędny do obsługi nowych segmentów technologicznych, tj. w wózek widłowy i dwie ładowarki. 

Zakład z lotu ptaka

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wartość Projektu: 145 808 445,86 PLN

Wartość Dofinansowania z Unii Europejskiej: 88 030 736 PLN