Uwarunkowania gospodarki odpadami w gminach objętych projektem oraz wynikające z planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym, stanowią główną przesłankę do uporządkowania gospodarki odpadami poprzez utworzenie zakładu unieszkodliwiania odpadów.

W tym celu w czerwcu 2003 r. został powołany Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., którego udziałowcami jest 21 gmin. Zakład złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” i począwszy od 03 listopada 2009 roku jest beneficjentem tego przedsięwzięcia.

Historia Zakładu:

30 czerwca 2003 - 11 gmin powiatu starogardzkiego założyło Spółkę z o.o. „Stary Las”(dziś – 20 gmin). 2003- Opracowano dokumentację projektu; m.in. Studium Wykonalności, wniosek o dofinansowanie, kompletny projekt techniczny, dokumentację przetargową i procedury JRP; uzyskano oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia na budowę,

16 sierpnia 2005 - Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, MRR, MŚ, gdzie zostaje pozytywnie zaopiniowany.

08 maja 2007 - Spółka otrzymała promesę pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW (kolejną - 06 marca 2007) Na podstawie uzyskanej promesy Spółka ogłosiła przetargi na następujące zadania:

  • Usługi Inżyniera Kontraktu
  • Roboty budowlano-montażowe
  • Dostawę maszyn i urządzeń

01 lipca 2008 - w siedzibie NFOŚiGW złożono wniosek w sprawie dofinansowania aktualizacji dokumentacji

8 maja 2009 - został przekazany do instytucji wdrażającej - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Raport Końcowy Studium Wykonalności projektu

03 listopada 2009- Podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o finansowanie przedsięwzięcia pn. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Podpisanie umowy z Konsorcjum Firm: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum, ECOSERVICE Przedsiębiorstwo Budowlane – Partner Konsorcjum na Roboty Budowlano-Montażowe ujęte w projekcie Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

Wydanie Inżynierowi Kontraktu – Konsorcjum Firm: TEBODIN-SAP-PROJEKT Sp. z o.o. w Gdańsku, TEBODIN- SAP-PROJEKT Sp. z o.o. w Warszawie, PROMIS- Mirosław Łopato, polecenia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z dnia 05 października 2007

Lokalizacja:

Zakład ma powierzchnię ok. 25 ha, położony w odległości około 3,5 km na północ od drogi krajowej nr 22 Starogard Gdański – Chojnice, w odległości 4,5 km na zachód od Starogardu Gdańskiego. Gmina Miejska Starogard Gdański wykupiła sąsiadujące działki nr 11, 14/1 i 16 o powierzchni 48,81 ha, z przeznaczeniem ich na dalszą rozbudowę ZUOK. Pozwoli to na składowanie odpadów i działalność ZUOK przez okres ponad 70 lat.