W dniu 28 października 2014 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy ZUOK „Stary Las”
Sp. z o.o. a Związkiem Gmin Wierzyca, reprezentującym wszystkie 20 gmin wchodzące w skład Regionu Południowego, określonym w Planie gospodarki odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 (Uchwała Samorządu Województwa Pomorskiego nr 415/XX/12 z dnia 25.06.2012 r.) w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Nauka prawidłowej segregacji odpadów w Regionie Południowym” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Cele Projektu:

1. Podwyższenie świadomości mieszkańców Regionu Południowego w zakresie prawidłowej segregacji odpadów w ramach istniejącego od 1 lipca 2013 r. systemu zagospodarowania odpadów.

2. Dotarcie do mieszkańców Regionu Południowego z przekazem informacji nt. zasadności wybudowania ZUOK „Stary Las” oraz powołania ZG Wierzyca w ramach istniejącego
od 1 lipca 2013 r. systemu zagospodarowania odpadów w Regionie Południowym.

3. Kampania edukacyjna skierowana do nauczycieli szkół podstawowych Regionu Południowego
w celu zwiększenia ich wiedzy w powyższych aspektach i umożliwienia przekazywania tej wiedzy dalej dzieciom na zajęciach szkolnych.

Założenia Projektu:

Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

1

 Przygotowanie koncepcji scenariusza oraz produkcja filmu (wraz z kopiami i prawami autorskimi)

czerwiec 2015

2

Przygotowanie materiałów na warsztaty dla nauczycieli (informacja o funkcjonującym systemie selektywnej zbiórki odpadów w Regionie Południowym, którą każdy nauczyciel otrzyma w wersji papierowej oraz na płycie CD) , zapewnienie dojazdów nauczycielom,  zapewnienie ekspertów zewnętrznych

styczeń-czerwiec 2016

3

Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów (np.: zakładki do książek, plany lekcji, rozkłady jazdy: projekt oraz wydruk

czerwiec 2015

4

Przygotowanie naklejek na pojemniki na odpady (co wrzucać do danego pojemnika): projekt oraz wydruk

styczeń- czerwiec 2016

 

Wartość Projektu

Całkowity koszt kwalifikowany zadania  - 174 000,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW (dotacja celowa) wynosi  120 000,00 PLN.

 

 

www.wfosigw.gda.pl