Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w lipca 2012 roku uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pożyczkę w kwocie 3 893 750,00 zł w celu zapewnienia ciągłości finansowania zadania realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w ramach umowy nr WFOŚ/PK/27/2012.

Dzięki uzyskanym środkom z Funduszu ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. mógł pokryć wydatki kwalifikowalne związane z robotami budowlano-montażowymi Zakładu, dzięki czemu można było oddać Zakład do użytkowania.

W ramach realizacji zadania finansowano wydatki związane z pracami budowlano-montażowymi Zakładu, takimi jak budowa obiektów technologicznych, kwater, zakładowej podczyszczalni ścieków oraz niezbędnych sieci i przyłączy.

Racjonalizacja I etap

Racjonalizacja - rozszerzenie

Całkowita wartość Zadania wyniosła 114 850 740,60 zł. (koszt kwalifikowalny)

Osiągnięty efekt ekologiczny

Główny efekt ekologiczny

Wskaźnik

Jednostka

Wielkość dotychczasowa

Wielkość planowana

Osiągnięty efekt ekologiczny

Ograniczenie masy składowanych odpadów

Mg/rok

0

22 500

59 375,28

Informacje dodatkowe

 

Wskaźnik

Jednostka

Wielkość dotychczasowa

Wielkość

osiągnięta

Osiągnięty efekt ekologiczny

(4-3)

Masa odpadów przyjmowanych
i przetwarzanych na instalacji

Mg/rok

0

45 000

74 646,14

Wydajność instalacji przetwarzania odpadów będących przedmiotem umowy , w tym:

Mg/rok

0

57 000

89 000

- linii sortowniczej

Mg/rok

0

45 000 - 64 000

77 000

- kompostowni

Mg/rok

0

12 000

12 000

- instalacji biostabilizacji

Mg/rok

0

40 000

40 000

Masa odpadów wytwarzanych w instalacji przetwarzania odpadów i przekazywanych na składowisko

Mg/rok

0

-

15 270,87

Liczba oraz procent mieszkańców objętych systemem zbiórki

os.

0

190 000

195 366

%

0

100

100

Masa odpadów poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu

Mg/rok

0

42 000

55 625, 76

- w tym odpadów ulegających biodegradacji

Mg/rok

0

1 000

1 019

Pojemność geometryczna oraz powierzchnia składowisk

tyś. m3/ha

0

400 / 4,61

400 / 4,61

Masa odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie

Mg/rok

0

6 000

8 804,36