Zadanie: Doposażenie i rozruch Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w październiku 2012 roku uzyskał
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pożyczkę w kwocie 1 100 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Doposażenie i rozruch Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w ramach umowy nr WFOŚ/P/44/2012.

Dzięki uzyskanym środkom z Funduszu ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. mógł pokryć wszystkie wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu dot. rozbudowy Zakładu, dzięki czemu zostały poprawione  parametry eksploatacyjne i technologiczne Zakładu.

W ramach realizacji zadania wykonano przyłącza teletechniczne i sieci LAN oraz ścianę ogniową pomiędzy budynkiem socjalnym i sortownią. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem, chwytaki oraz kontenery. W ramach uzyskanych środków został również wykonany w Zakładzie system monitoringu, tj. zestaw do wizualizacji, komputer stacjonarny, system przeciwpożarowy SSP, a także została przebudowana sieć p. poz. Dodatkowo zostały zakupione środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu, tj. m.in. szafy na materiały niebezpieczne, zestaw łączności, agregat prądotwórczy, stoły warsztatowe, pompy oraz kompresor.

Całkowita wartość Zadania wyniosła 1 389 318,34 zł.

Osiągnięty efekt ekologiczny

Główny efekt ekologiczny

Wskaźnik

Jednostka

Wielkość dotychczasowa

Wielkość planowana

Osiągnięty efekt ekologiczny

Ograniczenie masy składowanych odpadów

Mg/rok

0

22 500

46 460,698

Informacje dodatkowe

Wskaźnik

Jednostka

Wielkość dotychczasowa

Wielkość

osiągnięta

Osiągnięty efekt ekologiczny

(4-3)

Masa odpadów przyjmowanych
i przetwarzanych na instalacji

Mg/rok

0

45 000

65 669,776

Wydajność instalacji przetwarzania odpadów będących przedmiotem umowy , w tym:

Mg/rok

0

57 000

89 000

- linii sortowniczej

Mg/rok

0

45 000 - 64 000

77 000

- kompostowni

Mg/rok

0

12 000

12 000

- instalacji biostabilizacji

Mg/rok

0

40 000

40 000

Masa odpadów wytwarzanych w instalacji przetwarzania odpadów i przekazywanych na składowisko

Mg/rok

0

-

19 209,078

Liczba oraz procent mieszkańców objętych systemem zbiórki

os.

0

190 000

190 994

%

0

100

100

Masa odpadów poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu

Mg/rok

0

42 000

51 888

- w tym odpadów ulegających biodegradacji

Mg/rok

0

1 000

1 798,660

Pojemność geometryczna oraz powierzchnia składowisk

tyś. m3/ha

0

400 / 4,61

400 / 4,61

Masa odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie

Mg/rok

0

6 000

7 780,173