W dniu 03.07.2015 podczas wykonywania prac ziemnych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ?Stary Las? prowadzonych w ramach kontraktu ?Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ?Stary Las? Sp. z o. o. w m. Stary Las? w ramach projektu ?Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ?Stary Las?? znaleziono elementy niewiadomego pochodzenia. Elementy te odkryto w obrębie istniejącej oczyszczalni osmozy pomiędzy placem manewrowym i ogrodzeniem.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Wykonawca robót niezwłocznie zabezpieczył teren znaleziska oraz poinformował o tym fakcie Zamawiającego i odpowiednie organy administracji (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku).

Ze wstępnej analizy dokonanej przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku przeprowadzonej podczas oględzin znaleziska na terenie budowy stwierdzono, że znalezione elementy mogą stanowić wczesnośredniowieczne naczynia gliniane, kłódki oraz krzesiwa. W związku z powyższym prace budowlane w miejscu znaleziska zostały tymczasowo wstrzymane, do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych.