Projekty

W ramach współpracy pomiędzy Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. a partnerem Gminą Miejską Starogard Gdański, uzyskano wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Rozwijanie kompetencji ekologicznych mieszkańców regionu starogardzkiego”.

Umowa nr WFOŚ/D/802/6163/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Koszt kwalifikowalny – 15.362,92 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW – 6990,50 zł

https://wfos.gdansk.pl/

Zadanie będzie realizowane w okresie między 01 marca a 31 maja 2023 r.

Zadanie będzie obejmowało:

 1. Aktywizację bezpośrednią mieszkańców Starogardu Gdańskiego poprzez:
  a) organizację zbiórki surowców wśród mieszkańców regionu starogardzkiego (surowce będą dostarczane przez wszystkich chętnych do ZUOK „Stary Las”, a w zamian 500 pierwszych osób otrzyma pamiątkową roślinkę rodzimą) – informacja o dacie i zakresie zbiórki zostanie niedługo przekazana mieszkańcom. Podczas zbiórki na terenie ZUOK „Stary Las” będzie także zainstalowane stanowisko edukacyjne, gdzie mieszkańcy otrzymają wszystkie niezbędne informacje z zakresu edukacji ekologicznej;
  b) organizację warsztatów w zainteresowanych szkołach podstawowych (wśród klas 4).
 1. Działania informacyjne w mediach społecznościowych:
  a) w całym okresie trwania zadania, utrzymywany będzie aktywny kanał komunikacji z mieszkańcami w social mediach (facebook) poprzez unikalny hasztag projektu #EkoRozwazni. W ramach kanału promowany będzie projekt oraz tematy ekologiczne.

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w organizowanej przez ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. zbiórce surowców, która odbyła się w dniu 13 maja 2023 r.
Łącznie w zbiórce wzięły udział aż 284 osoby z naszego regionu, którym wydano wszystkie przewidziane w akcji roślinki rodzime. W toku zbiórki zebrano następującą ilość surowców: 790 kg kartonu, 1.500 kg gazet, 2.150 kg szkła oraz 140 kg PET.
O dalszych szczegółach akcji można dowiedzieć się pod #ekorozważni

Sprawozdanie z realizacji projektu

Projekt „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” został zrealizowany w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2009 roku, dobiegła końca w czerwcu 2012 roku. Dzięki temu przedsięwzięciu uporządkowana zostanie gospodarka odpadami na terenie powiatu starogardzkiego i 7 sąsiednich gmin. Stworzony został system spełniający wysokie standardy, przyczyniający się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów. Wydajność zakładu to 60-65 tys. ton na rok.

Inwestycja wpłynie także na zamknięcie i rekultywację funkcjonujących obecnie gminnych składowisk na terenie objętym projektem, których dostosowanie do obowiązujących standardów w gospodarce odpadami jest nieopłacalne. Przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wartość Projektu: 115 499 934 PLN

Wartość Dofinansowania z Unii Europejskiej: 70 839 815 PLN

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki komunalnej w Polsce jest system rozwiązań regionalnych. W województwie pomorskim wyznaczono 7 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, w których działa 9 instalacji przetwarzających odpady.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza, że ma możliwość przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego, przez co najmniej 120 tys. mieszkańców oraz spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii. Funkcjonowanie ZUOK „Stary Las” obejmuje „Region Południowy” Województwa Pomorskiego, w którego w skład wchodzi 13 gmin z powiatu starogardzkiego, 6 gmin z powiatu kościerskiego oraz 1 gmina z powiatu gdańskiego. Łącznie gminy te zamieszkuje ponad 191 tys. mieszkańców.

Uruchomiony w lipcu 2012 r. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. jest zlokalizowany 4,5 km na zachód od Starogardu Gdańskiego. Można do niego trafić zjeżdżając z drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin. W ramach Zakładu funkcjonują m.in. sortownia, kompostownia, punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i kruszenia gruzu, kwatera składowa, kwatera mineralizacji. Instalacja przyjmuje około 60 tys. ton odpadów rocznie.

Po zakończeniu realizacji I etapu budowy Zakładu, Spółka złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu w związku z wprowadzonymi w międzyczasie zmianami prawa w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Zakład otrzymał zgodę wnioskowane zmiany i po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” został zrealizowany w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Infrastruktura i Środowisko, rozpoczął realizację II etapu projektu.

Do końca 2015 roku Spółka wykonała w ramach II etapu projektu wszystkie zaplanowane prace budowlane oraz zakupy, w tym między innymi:

– budowę instalacji biostabilizacji z możliwością zamiennego prowadzenia procesów suszenia lub kompostowania (w technologii membranowej), co wynika z nowelizacji przepisów prawa – Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które narzuca przystosowanie RIPOK-ów do nowych wymagań zgodnych z przepisami unijnymi;

– rozbudowę i modernizację zakładowej podczyszczalni ścieków składowiskowych (o segment biologiczny), zwiększającą jej wydajność do 120 m3/dobę i poprawiającą efektywność oczyszczania ścieków wraz z budową dodatkowych zbiorników oraz rozbudową zakładowej sieci kanalizacji technologicznej i deszczowej;

– budowę budynku sterowni technologicznej wraz laboratorium zakładowych pozwalającym na prowadzenie w Zakładzie podstawowych badań fizyko-chemicznych oraz dodatkowymi pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników Zakładu;

– doposażenie linii technologicznej sortowni w 4 nowe separatory wraz z jej modernizacją i dostosowaniem do nowego systemu sortowania, w celu zwiększenia efektywności sortowania frakcji odpadów oraz zmniejszenia ilości odpadów trafiających na kwatery składowania;

– doposażenie Zakładu w sprzęt niezbędny do obsługi nowych segmentów technologicznych, tj. w wózek widłowy i dwie ładowarki.

Zakład z lotu ptaka

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wartość Projektu: 145 808 445,86 PLN

Wartość Dofinansowania z Unii Europejskiej: 88 030 736 PLN

Zakończenie realizacji rzeczowej Projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. we wrześniu 2011 r. przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Projekt był elementem budowy spójnego systemu gospodarki odpadami na terenie objętym działalnością Zakładu i obejmował rekultywację jedenastu istniejących składowisk w regionie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, a umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 30 grudnia 2010 r przez ZUOK „Stary Las” w imieniu wszystkich jedenastu Gmin uczestniczących w projekcie jako partnerzy.

Rekultywacja składowisk odpadów polega m.in. na sformowaniu regularnej i ubitej bryły odpadów, uszczelnieniu czaszy składowiska w celu zmniejszenia wydzielania odcieków i zmniejszenia tworzenia się wonnego gazu wysypiskowego, kontrolowanego ujmowaniu opadów atmosferycznych oraz powstających odcieków i gazu. Na całej powierzchni składowisk zasadzono mieszankę traw, a na niektórych krzaki i rośliny wieloletnie w celu odtworzenie warunków siedliskowych, które pozwolą na ponowne funkcjonowanie roślinności na miejscu zrekultywowanego składowiska. Dodatkowym i obowiązkowym elementem rekultywacji było umieszczenie tablic informujących o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej przy zrekultywowanych składowiskach.

Prace rekultywacyjne na składowiskach prowadził Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy, nadzorowany przez Inżyniera Kontraktu – Przedsiębiorstwo Usługowo- Projektowo- Handlowe „AMM Instalacje” Adam Kukiełka z Puław, zaś Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc prowadziło monitoring składowisk w okresie prac rekultywacyjnych.

Realizacja rzeczowa projektu trwała od sierpnia 2012 r. do 30 września 2014 r. na terenie składowisk należących do gminy Kaliska (miejscowość Strych), gminy Karsin (miejscowość Osowo), gminy Liniewo (miejscowość Liniewskie Góry), gminy Lubichowo (miejscowość Bietowo), gminy Osieczna (miejscowość Osówek), gminy Osiek, gminy Skarszewy, miasta Skórcz, gminy Smętowo Graniczne (miejscowość Bobrowiec), miasta Starogard Gdański (miejscowość Linowiec) oraz gminy Zblewo; w jej wyniku zrekultywowano łącznie niemal 20 ha.

Osówek – gmina Osieczna (składowisko po rekultywacji)

 

 

 

Linowiec – gmina Starogard Gdański (składowisko po rekult)

I. Edukacja ekologiczna mieszkańców Regionu Południowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”

Celem projektu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Regionu Południowego podlegającego pod RIPOK Stary Las oraz pogłębienie ich wiedzy na temat ekologii i prawidłowych zasad segregacji w istniejącym systemie zbiórki odpadów poprzez prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych:

 • Kampania edukacyjna (warsztaty, lekcje pokazowe, festyny ekologiczne)
 • Kampania medialna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

II. Nauka prawidłowej segregacji odpadów w Regionie Południowym

Celem projektu jest produkcja filmu edukacyjnego dla młodych widzów, który pomoże w uświadomieniu młodemu człowiekowi jak ważne jest segregowanie odpadów i dlaczego warto segregować. Segregowanie odpadów, recykling to nie czynności lecz sposób myślenia.

 • Film edukacyjno – informacyjny

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

III. Festyn ekologiczny i place

Aktualnie Zakład jest w trakcie rozbudowy wynikającej z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W ramach rozbudowy, odbędzie się szereg działań edukacyjnych. W 14 gminach, które są udziałowcami Spółki odbędzie się cykl festynów ekologicznych, na których mieszkańców czekają liczne atrakcje, konkursy oraz testy wiedzy ekologicznej. Natomiast w 5 gminach powstaną place zabaw oraz zostaną oklejone przystanki treściami ekologicznymi.

Podczas imprez plenerowych będzie można odwiedzić nasze stoisko promocyjne, gdzie uzyskają Państwo wszelkie informacje na temat działalności Zakładu oraz zasad prawidłowej segregacji odpadów w naszym regionie.

Dnia 24 lipca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.  Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym Projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów trafiających do ZUOK dzięki doposażeniu sortowni Zakładu, a także stworzeniu warunków do tymczasowego zbierania i magazynowania odpadów surowcowych, a także ich recykling i odzysk w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych narzuconych prawem krajowym i unijnym.

PLANOWANE EFEKTY

–        zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów w Regionie Południowym, poprzez zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów surowcowych,

–        ograniczenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko,

–        zwiększenie strumienia odpadów odzyskanych do recyklingu,

–        rozpowszechnienie wśród mieszkańców idei selektywnej zbiórki odpadów u źródła,

–        oszczędność zasobów naturalnych poprzez wprowadzanie recyklingu surowców.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 6 921 364,89 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 89/100 PLN).
 2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 5 591 293,68 PLN (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy i 68/100 PLN), w tym

1)    dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej
3 590 518,13 PLN (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemnaście
i 13/100 PLN), i stanowiącej nie więcej niż 64,22 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

2)    wkład własny w wysokości 2 000 775,55 PLN (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć i 55/100 PLN);

3)    wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej w kwocie
5 478 266,17 PLN (słownie:  pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć i 17/100 PLN);

4)    wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie

113 027,51 PLN (słownie: sto trzynaście tysięcy dwadzieścia siedem 51/100 PLN).ysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN).

Projekt „Doposażenie ZUOK „Stary Las” w urządzeniach na potrzeby kompostowni”

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności zagospodarowania odpadów biodegradowalnych trafiających do ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. poprzez ich recykling rozumiany jako wytworzenie z nich produktu przeznaczonego do obrotu jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby.

Realizacja rzeczowa projektu miała miejsce w I połowie 2021 roku, a dzięki jego realizacji nastąpiło  doposażenie istniejącej kompostowni  ZUOK w 2 nowe urządzenia: mobilny przesiewacz gwiaździsty oraz mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy. Zakup tych urządzeń umożliwi Spółce rozdrobnienie wsadu kierowanego do procesu kompostowania pochodzącego z odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie do wielkości 12mm, a także umożliwi przesiewanie powstałego kompostu i wydzielenie z niego zanieczyszczeń nieorganicznych. Praca zakupionych urządzeń pozwoli Spółce w konsekwencji na uzyskanie stosownego pozwolenia do wprowadzania kompostu wytworzonego z odpadów biodegradowalnych do obrotu jako nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby.

Projekt jest współfinansowany ze środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami”

Całkowita wartość projektu: 3.075.000 PLN

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 750.000 PLN

Wysokość pożyczki z NFOŚiGW: 1.750.000 PLN